SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yatış Bilgileri
1. Yaşı 16’nın üzerinde olan, akut psikiyatrik problemi olan hastalarla kronik psikiyatrik problemi olup akut alevlenmeler gösteren hastalar ve nörolojik sorunları olan hastalar psikiyatri veya nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Yatış endikasyonu olan hasta servislerdeki yatak durumuna göre yatırılarak tedavi edilir.

2. Bu hastalardan ciddi bir tıbbi rahatsızlığı olanlar, psikiyatri servisi olan ve söz konusu tıbbi rahatsızlığının takip ve tedavisinin de yapılabileceği genel bir hastaneye sevk edilirler.

3. Kliniklere hasta yatışı acil servis veya polikliniklerden olur. Bunun dışında bir yatış yolu yoktur

4. Acil polikliniğe veya polikliniklere başvuran bir hastanın yatırılması gerekiyorsa ancak hastanede boş yatak yoksa hastanın acil tedavisi ve/veya ilk müdahalesi yapılıp sevk edilmeye uygun hale getirildikten sonra hastanın tedavisini sürdürebilecek uygun bir hastane ile iletişime geçilerek yetkili kişilerden olur alınmak suretiyle 112 ambulans aracılığıyla hasta sevk edilebilir.

5. Hastanemize başvuran veya getirilen sahipsiz hastalar için hasta kaydı “isimsiz” veya “bimekan” olarak yapılır. Yatışı yapılan hasta hakkında sosyal servise bilgi verilir.

6.Eğer hekimler hastanın yatması gerektiğine kanaat getiriyor ancak hasta yakını hastayı yatırmayarak bakımını kendisi yapmak istiyor ise hasta yakınına “Kefalet Formu” (KYM-F 15) okutularak ve anlatılarak imzalanması istenir. İmzalı nüsha hasta dosyasında muhafaza edilir.

7. Hastalar istememesine rağmen hekim hastayı yatıracak ise “İstemsiz Yatış Onay Formu” (KYM-F 21) yüksek sesle okunarak hasta yakınının imzalaması istenir.

8.  Zeka geriliği ve benzeri sadece bakım almak isteyen olguların yatışı uygun bulunmamaktadır.

9. Alkol ve madde bağımlılığı özel donanım ve ekibi gerektiğinden kabul edilmemektedir.

10.Saf kişilik bozukluğu olguları yarar görme potansiyelleri yönünden değerlendirilerek yatışı yapılmaktadır.

 

 

K-1 KLİNİĞİ HASTA YATIŞ KRİTERLERİ

 

1. Yaşı 16’nın üzerinde olan, akut psikiyatrik problemi olan hastalarla kronik psikiyatrik problemi olup akut alevlenmeler gösteren hastalar ve nörolojik sorunları olan hastalar psikiyatri veya nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Yatış endikasyonu olan hasta servislerdeki yatak durumuna göre yatırılarak tedavi edilir.

2. Bu hastalardan ciddi bir tıbbi rahatsızlığı olanlar, psikiyatri servisi olan ve söz konusu tıbbi rahatsızlığının takip ve tedavisinin de yapılabileceği genel bir hastaneye sevk edilirler.

3.  Kliniklere hasta yatışı acil servis veya polikliniklerden olur. Bunun dışında bir yatış yolu yoktur

4. Acil polikliniğe veya polikliniklere başvuran bir hastanın yatırılması gerekiyorsa ancak hastanede boşyatak yoksa hastanın acil tedavisi ve/veya ilk müdahalesi yapılıp sevk edilmeye uygun hale getirildikten sonra hastanın tedavisini sürdürebilecek uygun bir hastane ile iletişime geçilerek yetkili kişilerden olur alınmak suretiyle 112 ambulans aracılığıyla hasta sevk edilebilir.

5. astanemize başvuran veya getirilen sahipsiz hastalar için hasta kaydı “isimsiz” veya “bimekan” olarak yapılır. Yatışı yapılan hasta hakkında sosyal servise bilgi verilir.

6.Eğer hekimler hastanın yatması gerektiğine kanaat getiriyor ancak hasta yakını hastayı yatırmayarak bakımını kendisi yapmak istiyor ise hasta yakınına “Kefalet Formu” (KYM-F 15) okutularak ve anlatılarak imzalanması istenir. İmzalı nüsha hasta dosyasında muhafaza edilir.

7. Hastalar istememesine rağmen hekim hastayı yatıracak ise “İstemsiz Yatış Onay Formu” (KYM-F 21) yüksek sesle okunarak hasta yakınının imzalaması istenir.

8.  Zeka geriliği ve benzeri sadece bakım almak isteyen olguların yatışı uygun bulunmamaktadır.

9. Alkol ve madde bağımlılığı özel donanım ve ekibi gerektiğinden kabul edilmemektedir.

10. Saf kişilik bozukluğu olguları yarar görme potansiyelleri yönünden değerlendirilerek yatışı yapılmaktadır.

 

 

A-1 KLİNİĞİ HASTA YATIŞ KRİTERLERİ

 

1. Klinik şefliği ve başhekimlikçe belirlenmiş olan servis hasta kabul kriterlerine uygun özellikleri taşıyan her hasta, A1 servisine hastanemiz polikliniklerinden ve acil servisinden, istemli olarak yatırılabilmektedir.İstemsiz yatış yapılmayacak.

2. Affektif bozukluklar spektrumunda yer alan ancak hastalığı akut dönemde olmayan hastalarla ilgili olarak;ayaktan ilaç tedavisinin düzenlenmesinde, kan düzeyi takiplerinde çeşitli nedenlerle sorun yaşandığı; ayaktan ilaç tedavisinde yeterli süre ve dozlarda ilaç kullanımına rağmen yeterli yanıt alınamadığının düşünüldüğü; tedavinin gözden geçirilmesinin, yakından klinik izlem ve gözlem sonrası tedavi planlamasının öngörüldüğü durumlarda ya da ayaktan uygulanması mümkün olmayan, idame ve sürdürüm EKT'si gibi tedaviler gerekli görüldüğünde, poliklinik hekimi tarafından A1 servisine, hasta kabul kriterlerini karşılıyor olmak koşuluyla tedavi düzenlenmesi amacıyla istemli olarak yatış yapılabilmektedir.

3. Kliniklere hasta yatışı acil servis veya polikliniklerden olur. Bunun dışında bir yatış yolu yoktur

4. A1 Kliniği'ne “polikliniklerden ve acil servisten ilgili servis uzmanı konsültasyonu ile”,  aşağıda belirtilen hastalar yatırılabilecektir.

a. Bipolar Affektif Bozukluk-Mani

b. Bipolar Affektif Bozukluk-Hipomani

c. Bipolar Affektif Bozukluk-Depresyon

d. Unipolar Depresyon

e. Rekürren Depresyon

f. Psikotik Özellikli Depresyon

g. Affektif semptomları belirgin Dissosiyatif Bozukluk ve Borderline vakalar

h. Depresif Mizaçlı Uyum Bozuklukları

 

5. “Acil servisten” de yukarıda belirtilen tüm vakalar, “yakın gözlem odalarında yer olması durumunda” konsültasyon alınmaksızın yatırılabilecektir.Yakın gözlem gerektiren hastaların bu durumu hasta tabelasında mutlaka belirtilecektir.

6. Aşağıdaki özelliklere sahip hastalar A1 servisine kabul edilmeyecektir.

a. Genel tıbbi durumu bozuk olan hastalar

b. Orta ve daha ağır mental retardasyonu olanlar

c. Alkol-madde bağımlılığı olanlar

d. Antisosyal kişilik örüntüsü olanlar

e. Kronik şizofreninin akut alevlenmeleri

 

7.Suisid ya da homisid riski olan , eksitasyon potansiyeli olan ve EKT tedavisi görmekte olan hastalar gözlemde izlenmesi gereken hasta kapsamında değerlendirilecektir. A1 Kliniğine tecrit ve tespit gerekebilecek hasta kabul edilmeyecektir.

 

AMATEM  KLİNİĞİ HASTA YATIŞ KRİTERLERİ

1. Klinik şefliği ve başhekimlikçe belirlenmiş olan AMATEM kliniği hasta kabul kriterlerine uygun özellikleri taşıyan her hasta, AMATEM kliniğine hastanemiz AMATEM polikliniklerinden ve acil servisinden, istemli olarak yatırılabilmektedir. Kliniğe hasta yatışı acil servis veya AMATEM polikliniklerinden olur. Bunun dışında bir yatış yolu yoktur. Poliklinikten yatışlar randevu sistemine göre gerçekleştirilir. Hastanın tedavi motivasyonu ve isteği esas olup kliniğe kendi isteğiyle yatarak tedavi olmak isteyen hastalar kabul edilir. Randevular servis doluluğuna göre ve randevu defterinden takip edilerek mümkün olan en kısa zamana verilmektedir. Cuma günleri hasta yatışı yapılmaz.Yatış randevusu verilen hastalar poliklinikte randevu defterine kayıt edilir.

2.  Yatış randevusu verilen hastaların sabah en geç saat 10.00'da, kendilerine randevu verildiği gün verilmiş olan ihtiyaç listesindeki malzemelerle birlikte AMATEM poliklinik odasında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

3. AMATEM Kliniği'ne genel polikliniklerden yatışı düşünülen hastalar; mümkün olan en erken zamana AMATEM poliklinik randevusu almaları önerilerek bilgilendirilmelidir. Acil servisten, acil olarak AMATEM'e yatışı düşünülen hastalarla ilgili olarak mesai saatleri içerisinde AMATEM polikliniklerinden, konsültasyon notuyla konsültasyon istenmesi gerekmektedir. Acil yatış gerektirmeyen, ancak AMATEM'de tedavisinin uygun olacağı düşünülen hastalar için AMATEM poliklinik randevusu almaları önerilmelidir.

4.Yatış için başvuran hastaların servisteki görev ve sorumluluklarını üstlenebilmeleri gerekmektedir.

5.Hastanın planlanan 3 haftalık tedavi programını tamamlamasına engel olacak sorunu (mahkeme,sınav,iş,banka vb.) olmamalıdır. Serviste yatış süresince izin uygulaması yoktur.

6. Arkadaş, kardeş, tanıdık vb.kişiler aynı tedavi döneminde servise alınmamalıdır.

7.  Acil servisten AMATEM Kliniği’ne yatışı yapılabilecek hastalar;

 

1-Deliryum Tremens (Alkol Yoksunluk Deliryumu)

2-Alkol yoksunluğuna bağlı epileptik nöbet geçiren vakalar

Yatış öncesi deliryumun olası tüm diğer nedenleri ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, karaciğer fonksiyonunu gösteren aPTT, INR, albumin, ALT, AST, GGT tetkikleri ile gerekli görülen tüm diğer konsültasyon, görüntüleme vb tamamlanmış olmalıdır.

8. Aşağıdaki özelliklere sahip hastalar AMATEM kliniğine kabul edilmeyecektir.

a.Genel tıbbi durumu bozuk olan hastalar (örn: orta-ileri KC yetmezliği, siroz vb..)

b.Servis programının işleyişine katılımı engelleyecek ciddi fiziksel kısıtlılığı ya da acil müdahale gerektiren akut ortopedik problemi olan vakalar (örn: fraktür )

c. Orta ve daha ağır mental retardasyonu olanlar

d. Suisid ve homisid riski olan vakalar

e. İstemli olarak yatmak istemeyenler

f. Psikotik bulguları olan vakalar (Deliryum Tremens tablosu haricinde)

g.Komorbid bipolar bozukluğu olup atak dönemindeki, afektif semptomları ön planda olan vakalar

h.Servise madde sokma girişimi ya da serviste madde kullanımı tespit edilmiş olan vakalar

ı.Alkol ya da madde etkisinde acile kriz halinde başvuran, eksitasyonu, davranış bozuklukları ön planda olan, eksitasyon ve şiddet eğilimi gösteren vakalar

i.Aynı tedavi döneminde serviste akrabası ya da yakın arkadaşlarının yattığı bilinen vakalar

j.18 yaş altında olanlar

 

9.Yatışı yapılan hasta tedavi programı tamamlanmadan taburculuk talebinde bulunmaktaysa; yoksunluk bulguları, psikotik semptomları, mizaç bozukluğu belirtileri veya deliryum ya da kognitif  bozukluk açısından  muayene ve değerlendirmelerinin yapılması sonrasında; yatarak tedavisini sürdürüp tamamlaması, tedavi bitmeden çıkışı ile ilgili olası riskler konusunda klinik uzmanı ya da nöbetçi doktor tarafından bilgilendirilip tedavi ekibince taburculuk kararı verilinceye kadar klinikteki tedavisini sürdürmesi konusunda ikna edilmeye çalışılır. İkna olmayıp çıkış talebini yineleyenlerden uygun görülenlerin  serbest taburculuğu gerçekleştirilir. Ancak suisid, homisid düşüncesi veya ağır psikotik semptomların varlığında hastanın derhal genel psikiyatri servislerine sevkinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca ciddi kognitif bozukluk ya da deliryum sözkonusuysa taburculuk işlemi gerçekleştirilmez ve tedavi gerçekliği değerlendirme ve oryantasyon, bilişsel işlevler düzelene kadar sürdürülür. Durumla ilgili hasta yakınlarına bilgi verilir.Ayrıntılı bilgilendirmeye rağmen tüm sorumluluğu aldığını kabul ediyor ise hastaya AMATEM Servisi Hasta Taburculuk İstek Formu (KYM-F-482)  okutularak ve anlatılarak imzalanması istenir. İmzalı nüsha hasta dosyasında muhafaza edilir. Kefalet formu imzalanması ve hasta yakınlarına durumla ilgili telefonla bilgi verilmesi sonrasında hasta serbest olarak taburcu edilebilir.

 

Serbest taburculuğu yapılan alkol ya da madde kullanım bozukluğu hastalarına yeşil ya da kırmızı reçeteye tabii herhangi bir ilaç reçete edilmez. Bunun dışında klinikte kullandığı en son tedavisi ya da opiat kullanım bozukluğu nedeniyle yatarak buprenorfin-nalokson kullanımı olan hastalara semptomatik tedavi reçetesi düzenlenerek taburculuğunun hemen ertesi günü AMATEM polikliniğine başvurması önerilir.

 

N-1 SERVİSİ HASTA YATIŞ KRİTERİ

 

1-Yaşı 17 nın üzerinde Nörolojik rahatsızlığı olan hastalar, Nöroloji uzmanı tarafından, Psikiyatrik  problemi olup akut alevlenme gösteren hastalar Psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilir. .Nöroloji kliniğine yatış endikasyonu olan  hasta servisdeki yatak durumuna göre yanında bir refakatçi bulundurmak şartı ile ( hastanın tıbbi durumu yanlız yatmasına uygun ise ve uzmanıda onay verirse refakatçisiz ) yatırılarak tedavi edilir.

2-Bu hastalardan ciddi bir tıbbi rahatsızlığı olanlar, Nöroloji servisi olan ve söz konusu tıbbi rahatsızlığının takip ve tedavisinin de yapılabileceği genel bir hastaneye sevk edilir.

3-Kliniklere hasta yatışı acil servis veya polikliniklerden olur. Bunun dışında bir yatış yolu yoktur.

4-Acil polikliniğe veya polikliniklere başvuran bir hastanın yatırılması gerekiyorsa  ancak hastanede boş yatak yoksa veya nörolojik tablosuna eşlik eden ve hastanenin kısıtlı imkanları nedeniyle hastanemizde takip edilemeyeceğine, ciddi tıbbi rahatsızlığı olan hastaların acil tedavisi ve / veya ilk müdahalesi yapılıp sevk edilmeye uygun hale getirildikten sonra hastanın tadavisini sürdürebilecek uygun bir hastane ile iletişime geçilerek yetkili kişilerden olur alınmak suretiyle 112 ambulans aracılığıyla hasta sevk edilebilir.

5- Hastanemize başvuran veya getirilen sahipsiz hastalar için hasta kaydı ''isimsiz'' veya ''bimekan'' olarak yapılır.Yatışı yapılan hasta hakkında sosyal servise bilgi verilir.

6-Eğer hekimler hastanın yatması gerektiğine kanaat getiriyor ancak hasta yakını hastayı yatırmayarak bakımını kendisi yapmak istiyor ise hasta yakınına '' Kefaletname Formu'' (KYM-F 21) okutularak ve anlatılarak imzalanması istenir.İmzalı nüsha hasta dosyasında muhafaza edilir.

7-Sadece bakım almak isteyen olgularınyatışı uygun bulunmamaktadır. Skip Navigation Links

e-Dergi

Bilgi
Edinme

Dilek ve
Önerileriniz

Anket
Bizi Takip Edin